HOŞGELDİNİZ !

624 Nolu Düzce Lisanslı Harita Kadastro Bürosu

MERAK EDİLENLER

Lisanslı Harita Kadastro Bürosu hakkında her şey...

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında
16.06.2005 Tarih ve 5368 Sayılı Kanun ile Kadastro müdürlüklerinin yürütmekte olduğu bazı iş ve hizmetler LiHKAB'lara devredilmiştir. Lisanslı Harita Kadastro Büroları kamu adına iş yapan özel bürolardır.

Gerekli şartları bulunduran harita mühendislerine, sınav sonucu verilen "Lisans" ile bu kişilere kamu adına iş yapabilme yetkisi verilir. Şu an 236 kişiye lisans verilmiş durumdadır. (Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Listesi)

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile tabi işlemlerin yapım sorumluluğu Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından yerine getirilmektedir


LİHKAB İşlem Süreleri
Lisanslı bürolar, mevzuatına uygun olarak talep edilen işleri talep sırasına göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kadastro müdürlükleri için belirlenmiş Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen sürelerde sonuçlandırmak zorundadırlar. Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalardan kaynaklanan süre uzamaları bu süreye dâhil değildir.

Süresi içinde tamamlanmayan işler için lisanslı mühendis tarafından hazırlanan ve gecikme sebebini açıklayan bir rapor düzenlenir ve iş sahibine bildirilir. Ayrıca dosyasında muhafaza edilir.

Kanun Numarası : 5368

Kanun Kabul Tarihi : 16/06/2005

Resmi Gazete Tarihi : 29/06/2005

Resmi Gazete Sayısı : 25860


AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin faaliyet, denetim ve sorumluluklarına ve kuracakları harita ve kadastro bürolarına dair esas ve usûlleri belirlemektir.

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile lisans sahibi harita ve kadastro mühendislerinin diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev ve yetkileri devam eder.LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU AÇACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Madde 2 - Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, münhasıran lisanslı harita kadastro mühendislik sınavında başarılı olarak lisans sahibi olanlara aittir.

Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.

Lisans sahibi olabilmenin özel şartları ise şunlardır:

a) Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak.

b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

c) Müracaat tarihinde, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak.

d) Onbin Yeni Türk Lirası tutarındaki teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke ettirmek.

e) Lisans sınavında başarılı olmak.

Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan miktar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Teminatların alınması, saklanması ve iadesine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK SINAVI

Madde 3 - Sınav, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde yapılır.

Sınavda başarılı olanlar, lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açmaya hak kazanırlar ve bu unvan adı altında mesleklerini icra ederler.

KURULUŞ, GÖREV, LİSANS VERİLMESİ VE DENETİM

Madde 4 - Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları bulundukları ilçe idarî sınırlarında yetkili olmak üzere kurulur.

Aynı ilçede birden fazla sayıda büroya lisans verilmesi veya lisanslı büroların birden fazla ilçede yetkilendirilmesi ile lisansların iptaline Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, kadastro müdürlüklerince yürütülen hizmetlerden, tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile tâbi olan işlemlerin yapımında görevlidir.

Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezalarını vermeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Kuruluş, görev, lisans verilmesi ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile mekân, personel ve donanımlarına ilişkin hususlar yönetmelikte belirlenir.YEMİN VE SORUMLULUK

Madde 5 - Lisans sahibi, bu Kanun kapsamındaki görevine fiilen başlamadan önce, o yer sulh hukuk mahkemesinde görevini doğru ve tarafsız olarak yürüteceğine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder.

Bu Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tâbi olmayanların yapım ve kontrolünden, tescile tâbi olanların ise yapımından lisans sahibi kişi sorumludur. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, bu Kanun kapsamında belirtilen hizmetleri yapmakla yetkilendirilenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve büroların işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir.

Lisans sahibi harita ve kadastro mühendisi, görevinde bulunmadığı hallerde imza yetkisini en fazla bir ay süre ile aynı büroda çalışan en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli, bir başka harita ve kadastro mühendisine devredebilir. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekilde verilebileceği yönetmelikte belirlenir.BÜRO TESCİLİ

Madde 6 - Lisans sahibi, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının harita ve kadastro mühendisleri odasına büro tescillerini yaptırmak zorundadır.YASAKLAR

Madde 7 - Lisanslı harita kadastro mühendisleri, belirlenecek yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını devredemez. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 4 üncü maddenin disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ayrılanlar son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar.TUTULACAK DEFTER VE BELGELER İLE UYGULANACAK ÜCRETLER

Madde 8 - Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, malî mevzuat gereği tutacakları kayıtlar ile yönetmelikte belirlenecek kayıt ve defterleri tutmak zorundadırlar.

Lisans sahiplerine çalışma konuları ile ilgili bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılması ve hizmetle ilgili ücret tarifelerinin hazırlanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her yıl harita kadastro mühendisleri odasının görüşü alınmak suretiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir.LİSANSIN İPTALİ

Madde 9 - Lisans;

a) Lisans sahibinin isteği,

b) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açmak için bu Kanunda veya yönetmelikte belirtilen şartların kaybedilmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması,

c) 4 üncü madde hükmü kapsamında iptal cezası verilmesi,

Hallerinde iptal edilir.CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 10 - Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında, suç daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa bin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce verilir.YÖNETMELİK

Madde 11 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, harita ve kadastro mühendisleri odasının görüşleri alınmak suretiyle doksan gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe konulur.YÜRÜRLÜK

Madde 12 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YÜRÜTME

Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmelik, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve uygulamayı yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının sınav, lisans alma, teminatların alınması, saklanması, iadesi, kuruluş, mekân, personel, donanım, faaliyet, denetim, sorumluluk ve imza yetkisinin devri, bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılması ile hizmetle ilgili ücret tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 11 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aday: Lisanslı harita ve kadastro büroları için yapılacak sınava başvuran kişileri,

b) Başvuru Formu: Şekli İdarece belirlenecek ve lisanslı harita kadastro büroları için yapılacak sınav için düzenlenen formu,

c) Disiplin cezası: Lisanslı mühendislerden beklenen davranışları göstermemeleri, Kanun ve bu Yönetmelikle belirlenen kurallara uymamaları hâlinde verilen uyarma, kınama, lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptali cezalarından birisini,

ç) İdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

d) Kadastro teknik hizmetleri: Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla lisanslı bürolara devredilen, tescile tâbi olmayan, aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi ile tescile tâbi olan, cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetleri,

e) Kanun: 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu,

f) Lisanslı büro: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını,

g) Lisanslı büro teknik personeli: Lisanslı büroda çalışan meslek alanı ile ilgili mühendis, teknisyen veya tekniker unvanına sahip personeli,

ğ) Lisanslı mühendis: Lisans belgesini almış olan mühendis,

h) Mühendis: Harita ve kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri, geodezi, geomatik mühendisi veya yüksek mühendisi,

ı) Oda: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

i) Sınav Komisyonu : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacak Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri sınavı için oluşturulacak komisyonu,

j) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

İdarenin görev ve yetkileri

MADDE 4 – İdare bu Yönetmelik çerçevesinde;

a) Lisanslı büro kurulacak yerler ile yetki alanlarının belirlenmesi,

b) Lisanslı mühendis görev yerleri ve yer değişikliği ilkelerinin belirlenmesi ile bu konuda yapılacak başvuruların değerlendirilmesi,

c) Odanın görüşü alınmak suretiyle lisanslı büro hizmet ücretlerinin belirlenmesi,

ç) Sınava dair hizmetlerin yürütülmesi,

d) Sınav başvurularının, itiraz ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, yerleştirme işlemleri ile lisans belgelerinin verilmesi,

e) Lisans belgesi, tabela, büro kaşesi, tip sözleşme, basılı evrak şekil, standart ve içeriklerinin belirlenmesi,

f) Meslek içi eğitimlerin plânlanması,

g) Denetimlerde tespit edilen hususların incelenmesi ve itirazların değerlendirilerek gereğinin yapılması,

konularında görevli ve yetkilidir.Lisans alabilmek ve lisanslı büro açabilmek için aranan şartlar

MADDE 5 –

(1) Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

ç) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

(2) Lisans sahibi olabilmenin özel şartları şunlardır:

a) Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak,

b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

c) Sınav başvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak,

ç) Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılan teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke ettirmek,

d) Lisans sınavında başarılı olmak.

(3) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açabilmek için;

a) 16 ncı maddede belirtildiği şekilde lisans sınavında başarılı olmak,

b) 22 nci ve 24 üncü maddelerde belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,

gerekir.Lisanslı büro kurulacak yerlerin belirlenmesi

MADDE 6

(1) Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, bulundukları ilçe idarî sınırlarında yetkili olmak üzere kurulur.

(2) Kurulacak lisanslı büroların bulunduğu yerler, kadastro teknik hizmetlerinin işlem sayısı, ekonomik şartlar, ulaşım ve nüfus kriterleri dikkate alınarak belirlenir ve İdarenin resmi internet sitesinde ilân edilir.

(3) Hangi ilçelerde lisanslı büro kurulacağı veya lisanslı büronun birden fazla ilçede yetkilendirilmesi ile bir ilçede birden fazla lisanslı büro kurulup kurulmayacağının belirlenmesinde ve lisanslı mühendisin başvurusu üzerine lisanslı büronun kaldırılmasında İdare yetkilidir.

(4) İşlem hacmi az olup lisanslı büro kurulmamış ilçelerde, kadastro müdürlüğü yetki alanında bulunan ve ulaşım ile idarî bakımdan en yakın lisanslı büro yetkilendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TeminatlarTeminatların alınması ve saklanması

MADDE 7 –

(1) Lisans belgesi almaya hak kazananlar, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde lisans belgesini almadan önce öngörülen teminat miktarını İdare adına banka nezdinde bloke ettirirler ve buna dair belgeyi İdareye verirler.

(2) Bu belgede lisanslı mühendisin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, lisanslı büro numarası, teminatın miktarı, hangi iş için İdare adına bloke edildiği ve teminatın hangi hallerde kullanılacağı hususları belirtilir. Bu belge sicil dosyasında saklanır.Teminat miktarları

MADDE 8 –

(1) Lisans belgesi alma başvurularında, bulunulan yıl için güncellenmiş teminat miktarı uygulanır.

(2) Teminat miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında güncellenerek her yılın ocak ayı içerisinde İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.Teminatların kullanılması ve güncellenmesi

MADDE 9 –

(1) Banka nezdindeki bu teminatlar, İdarenin bilgisi ve talebi dışında kullandırılamaz, haciz ve iade edilemez. Kanunun 5 inci maddesi kapsamında lisanslı büronun mali sorumluluk şartlarının oluşması durumunda, İdarenin talebi üzerine bu teminatlar kullanılır.

(2) Lisanslı mühendis tarafından; her yıl 8 inci maddeye göre güncellenmiş teminat miktarı ilanda aksi belirtilmedikçe en geç otuz gün içinde; teminatların birinci fıkra kapsamında kullanımı durumunda kullanım tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanarak yeni teminat belgesinin en geç on beş gün içinde kadastro müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

(3) Belirtilen süre içinde teminat miktarlarının tamamlanmaması veya yenilenmemesi durumunda 51 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.Teminatların iadesi

MADDE 10 –

(1) Herhangi bir sebeple lisansı iptal edilenlerin, varsa kesinti haricindeki iadeye konu edilebilecek teminatları, lisans sahibine veya mirasçılarına başvuruları halinde iade edilir.

(2) Teminatın serbest bırakılabilmesi için, İdarenin görevlendirdiği denetim elemanı tarafından lisanslı büronun iş ve işlemleri en fazla üç aylık süre zarfında incelenir. Lisanslı mühendisin yapmış olduğu iş ve işlemlerin mevzuata uygun olması halinde teminatı serbest bırakılır. Aksi takdirde zararı karşılayabilecek miktar alıkonularak, kesinti haricindeki teminat miktarı serbest bırakılır. Teminatın serbest bırakıldığı lisans sahibine veya mirasçısına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Sınavının EsaslarıLisans sınavı

MADDE 11 –

(1) (Değişik:RG-11/5/2016-29709) Lisans sınavı, İdare tarafından meslek alanında ve diğer konularla ilgili olmak üzere yazılı olarak yapılır veya yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, İdare ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılabilir.

(3) (Değişik:RG-11/5/2016-29709) Lisans sınavı, İdare tarafından önceden belirlenen ihtiyaç ve hâlihazırdaki lisanslı büro sayısı dikkate alınarak yapılır.Sınav konuları

MADDE 12 –

(1) Sınav soruları, meslek alanında yüzde altmış oranında ve diğer konularda ise yüzde kırk oranında olmak üzere hazırlanır.

(2) Meslek alanı konuları;

a) Medenî hukuk,

b) Kadastro mevzuatı,

c) Tapu mevzuatı,

ç) İmar mevzuatı,

d) Kıyı mevzuatı,

e) Kamulaştırma mevzuatı,

f) Orman mevzuatı,

g) Mera mevzuatı,

ğ) Kültür ve tabiat varlıkları mevzuatı,

h) Arazi toplulaştırma mevzuatı,

ı) Harita yapımı, ölçme, aplikasyon, kadastro tekniği ve ilgili diğer teknik konular,

olmak üzere bunların meslek alanı ile ilgili kısımlarını kapsar.(3) Diğer konular;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esaslarını, temel hak ve ödevleri, Devletin temel organlarını,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihini,

c) Milli güvenlik konularını,

ç) İdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,

d) Vergi, harç ve ilgili diğer malî konuları,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konuları,

f) Halkla ilişkiler ve etik davranış kurallarını,

kapsar.Sınav duyurusu

MADDE 13 –

(1) Sınav duyurusunda:

a) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

b) Başvuru şekli,

c) Sınavın yapılacağı yer,

ç) Sınavın tarihi ve saati,

d) Sınav ücreti ve yatırılacağı banka ile hesap numarası,

e) Sınav başvurusunda istenecek belgeler,

belirtilir.

(2) Sınav duyurusu İdare tarafından; sınav tarihinden en az otuz gün öncesinden en yüksek tirajlı beş ulusal gazetenin ikisinde ve ayrıca İdarenin resmi internet sitesinde ilân edilir.Sınav başvurusu

MADDE 14 –

(1) Sınav başvuru formu İdarenin belirleyeceği şekilde düzenlenir.

(2) Başvuru formu üzerinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile başvuru formunda yanlış yazılan veya aralarında tutarsızlık bulunan bilgiler içeren başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Adaylar; sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce İdareden veya İdarenin resmi internet sitesinden ya da sınavı yapmak üzere İdarenin protokol yaptığı kurumdan alırlar.Sözlü sınav

MADDE 15 - (Mülga:RG-11/5/2016-29709)Sınavda başarılı olma ve tercih

MADDE 16–

(1) (Mülga:RG-11/5/2016-29709)

(2) Sınavda, yüz üzerinden en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılarak tercih yapmaya hak kazanırlar.Sınav komisyonu

MADDE 17 -

(1) Sınav komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; Kadastro Dairesi Başkanı ile daire başkanları veya hukuk müşaviri, müfettiş, iç denetçi, tapu ve kadastro uzmanı ve şube müdürü unvanlarına haiz kişiler arasından belirlenecek üç kişi ile birlikte toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca aynı şartlara haiz beş yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılırlar.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 18 -

(1) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

b) Sınavı yapmak veya yaptırmak,

c) (Değişik:RG-11/5/2016-29709) Sınavın İdarece yapılması durumunda sınava yapılan itirazları incelemek ve sınav sonuçlarını değerlendirerek sınav başarı sıralamasını yapmak,

ç) (Değişik:RG-11/5/2016-29709) Sınavın diğer kurumlara yaptırılması durumunda ilgili kurumla yapılacak protokol hükümlerine göre işlemleri yürütmek.Sekreterya hizmetleri

MADDE 19 - (1) Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Kadastro Dairesi Başkanlığınca yürütülür.Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 20 –

(1) İdarece 21 inci madde uyarınca yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı sayılanlar en yüksek sınav başarı puanından başlamak üzere sıralanır.

(2) Sınav başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; mesleki alandaki hizmet süresi, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi dikkate alınarak sıralama yapılır.

(3) Sınav başarı sonuçları, İdarenin veya sınavı yapan kurumun resmi internet sitesinde ilân edilir.İtiraz, itirazların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının kesinleştirilmesi ve ilan edilmesi

MADDE 21 –

(1) (Değişik:RG-11/5/2016-29709) Sınav sonuçlarının ilân tarihi, İdarenin veya sınavı yapan kurumun resmi internet sitesinde yaptığı duyuru tarihidir. Sınav sonuçlarına yapılacak itiraz mercii ve itiraz şekli bu duyuruda belirtilir. Sınav sonuçlarına yapılacak itiraz süresi bu duyuru tarihinden itibaren yedi gündür.

(2) (Değişik:RG-11/5/2016-29709) Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi; sınavın İdarece yapılmış olması durumunda sınav komisyonunca, sınavın diğer kurumlarca yapılmış olması durumunda ise sınavı yapan kurum tarafından on beş gün içerisinde kesinleştirilir ve itiraz sonuçları İdarenin veya sınavı yapan kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Sınav sonuçları, itiraz olmaması halinde itiraz süresinin bitiminde, itiraz olması halinde ise itirazların kesinleştirilme süresinin bitiminde, İdarenin resmi internet sitesinde ilân edilerek kesinleştirilir.

(4) Sınav sonuçları yeni sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler

MADDE 22 –

(1) Sınavı kazanan adaylar tarafından;

a) Sınav başvuru formunun,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafın,

c) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğinin,

ç) Oda tarafından, başvuru yılı içinde düzenlenmiş üye sicil kayıt belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğinin,

d) Mühendis olarak en az 5 yıl çalıştığına dair ilgili kamu kuruluşundan, özel sektörde çalışanlar için sınav duyurusundan sonra Odadan alınan belgenin aslı veya İdarece onaylı örneğinin,

ibraz edilmesi gerekir.

(2) İbraz edilmesi istenen belgeler, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip on beş iş günü içinde İdareye şahsen veya kanuni vekili tarafından teslim edilir.

(3) Süresi içinde belgelerini teslim etmeyen adaylar tercih yapma hakkını kaybeder.Tercih ve Yerleştirme İşlemi

MADDE 23 –

(1) İdare, lisanslı büro kurulmasını öngördüğü yerleri İdarenin resmi internet sitesinde ilan eder.

(2) Sınavda başarılı olan hak sahiplerinin tercih ve yerleştirme işlemleri, sınav başarı puanı esas alınarak yapılır.

(3) İdarece, lisanslı büro kurmaya hak kazananların yatırması gereken teminat tutarı ve ilgili banka ile hesap numarası yerleştirme sonuçları ile birlikte İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yayımlanma tarihi, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tebligat tarihi olarak esas alınır. Ayrıca adaylara tebligat yapılmaz.

(4) Sınavda başarılı sayılan hak sahiplerinden lisanslı bürolara yerleştirilemeyenler yedeklik hakkını elde ederler.Büro açacaklardan istenecek belgeler

MADDE 24 –

(1) Sınav başarı sonucuna göre yerleştirmesi yapılan hak sahiplerinin lisans belgesi almak için yapacağı başvuruda;

a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.

b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

ç) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men, ihraç veya ihalelerden men cezası almamış olduğuna dair belgeyi,

d) Kanunun 2 nci maddesi (d) bendinde belirtilen ve her yıl yeniden değerleme oranında güncellenen miktardaki teminatı bankaya yatırılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke edildiğine dair belgeyi,

ibraz etmeleri gerekir.

(2) Sınavı kazanan adaylardan ve yerleştirmesi yapılan hak sahiplerinden istenecek belgeler, İdarece 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak arşivlenir.Büro açacaklara lisans belgesi verilmesi

MADDE 25 –

(1) Büro açmayanlara lisans belgesi verilmez.

(2) Büro açacaklar, yerleştirme sonuçlarının İdarenin resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren otuz gün içinde şahsen veya kanuni vekili tarafından başvurarak, "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi" belgesini bedeli karşılığında teslim alması zorunludur.Boş kalan yerler

MADDE 26 –

(1) Tercih yapılmayan ve büro açılmayarak boş kalan yerler İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen yerlerin yerleştirme işlemlerinde 23 üncü madde hükümleri uygulanır.Lisans belgesinin iadesi

MADDE 27 - (1) Lisans belgesinin iptali halinde lisanslı mühendis, lisanslı mühendisin ölümü halinde mirasçıları lisans belgesini ilgili kadastro müdürlüğüne üç ay içinde teslim ederler. Teslim alınan lisans belgesi ivedilikle Genel Müdürlüğe gönderilir.Lisans belgesinin kaybolması veya yenilenmesi

MADDE 28 -

(1) Lisans belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda, eski lisans belgesinin yerine geçmek üzere aynı lisans numaralı yeni bir lisans belgesi, Genel Müdürlük tarafından ücreti karşılığında düzenlenir. Yenilenmesi talep edilen lisans belgesinin aslı Genel Müdürlüğe iade edilir.

(2) Lisans belgesinin aslının kaybolması, yanması gibi iade edilemeyeceği durumlarda ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede kayıp/zayi ilanı verilir. İlan örneği ile yeni lisans belgesi talep edilir.Lisans belgesi standardı

MADDE 29 –

(1) Lisans belgesi; A-4 formatında birinci sınıf hamur kâğıt üzerine, EK-1’deki şekil ve içerikte düzenlenir ve onaylı örneği sicil dosyasında saklanır.Lisanslı mühendislerin eğitimi

MADDE 30 – (1) Lisanslı büro kurmaya hak kazananlara; İdarece kadastro teknik hizmetleri ile tapu ve kadastro mevzuatı konularında en az beş gün süreli zorunlu ve ücretli eğitim verilir.Yedeklik

MADDE 31 -

(1) Lisanslı mühendislerden boş kalan yerlere tercih yapmayanların yedeklik hakkı sona erer.

(2) Yedekte olanlar, sınav başarı puanı esasına göre değerlendirilir.

(3) Sıralamada yer alanlar, sınav başarı puanlarının duyuru tarihinden itibaren yeni sınav yapılıncaya kadar İdarece ilan edilecek lisanlı bürolar için lisans başvurusunda bulunabilir. İdarece ilan edilen lisanslı bürolar için mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayanların yedeklik hakkı herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın sona erer.

(4) Yedekte olanlara, yedeklik sırasına göre lisans verilmesi durumunda yedeklik hakları düşer.

(5) Yedekte olanların lisans alması durumunda 24 üncü maddede belirtilen evrakları İdareye sunması ve bu Yönetmelikte belirtilen hususları yerine getirmesi zorunludur.

(6) Yedekte olanlar, adres değişikliklerini İdareye bildirmek zorundadır. İdarece yapılacak tebligatlar bu adrese yapılır. Adres değişikliğini İdareye bildirmeyenlerin yapılacak tebligatlardan dolayı hak kaybına uğramaları durumunda İdare sorumlu tutulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisanslı Bürolarının Kuruluşu, Görev ve YetkileriKuruluş

MADDE 32 – (1) Lisans belgesini alan lisanslı mühendisin, kuruluş için yemin etmesi, ilgili mevzuatlar uyarınca işyerini kurması, büro tescilini Odaya yaptırması ve büro kaşesini İdareden alması gerekir.Yemin işlemleri

MADDE 33 – (1) Lisanslı mühendis, görevine fiilen başlamadan önce sulh hukuk mahkemesinde, görevini doğru, tarafsız, bilim ve tekniğe uygun olarak yürüteceğine, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile etik kurallara aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder.

(2) Mahkemece düzenlenen yemin tutanağının onaylı birer örneği; lisanslı büroda, ilgili kadastro müdürlüğünde ve İdarede saklanır.İşyerinin büro tescili

MADDE 34 – (1) Lisanslı mühendis, işyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesini, lisans belgesi ve yemin tutanağının birer örneğini Odaya vererek, kurduğu işyeri adresinde fiilen göreve başlamadan önce büro tescilini Odaya yaptırır.İmza sirküleri ve büro kaşesi

MADDE 35 –

(1) Lisanslı mühendis, fiilen görevine başlamadan önce, imza sirkülerinin noter onaylı suretini İdareye ve ilgili kadastro müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Bu işlem, imza yetkisi devredilen mühendis hakkında da geçerlidir.

(2) Türkiye Cumhuriyeti "T.C." kısaltmasını, büronun kurulduğu il ve ilçeyi, lisans numarasını, lisans sahibinin adı ve soyadını ve "Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu" ibarelerini içeren lisanslı büro kaşesi İdarece yaptırılır.

(3) Lisanslı mühendis, mahkeme yemin tutanağını, oda tescil belgesinin Oda veya İdare tarafından onaylanmış örneğini, imza sirkülerini dilekçesine ekleyerek, büro kaşesini almak için İdareye başvurur. İdare, bir hafta içinde lisanslı mühendise büro kaşesini belirlenen döner sermaye ücreti karşılığı zimmetle verir.Çalışmaya başlama

MADDE 36 – (1) Lisanslı mühendis, lisans belgesini aldığı tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamak zorundadır. Bu sürede çalışmaya başlamayanların lisans belgesi iptal edilir.

(2) Lisanslı mühendis çalışmaya başladığını ve işyeri adresini bir yazıyla mülki amirliklere ve kadastro müdürlüğüne ve oda temsilciliğine bildirir. Usulüne uygun olarak bildirim yapılmadığı ve İdarece belirlenen esaslara uyulduğuna ilişkin ilgili kadastro müdürlüğünce uygun görüş verilmediği sürece lisanslı büro çalışmaya başlayamaz.Görev ve yetkileri

MADDE 37 – (1) Lisanslı büro, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen kadastro teknik hizmetlerinden, tescile tâbi olan işlemlerin yapımı ile tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolünde görevli ve yetkilidir.

(2) Lisanslı büro kurulan yerin belirlenmiş yetki sınırı içerisinde, büronun çalışmaya başladığı tarihten itibaren, kadastro teknik hizmetleri bu bürolarca yapılır.Sorumluluk

MADDE 38 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tâbi olmayanların yapım ve kontrolünden, tescile tâbi olanların ise yapımından lisanslı mühendis sorumludur.

(2) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, Kanunla kadastro teknik hizmetlerini yapmakla yetkilendirilenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesi (c) fıkrasına göre ceza kanunlarının uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve büroların işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir.

(3)Lisanslı mühendisler ve çalışanları yaptıkları işler dolayısıyla öğrendikleri bilgileri, meslekten ayrılsalar bile 21/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 1020 nci maddesi gereğince ilgilisi dışındakilere açıklayamazlar ve yaptıkları hizmet dışında kullanamazlar ve doğacak zararlardan sorumludurlar.Hizmet yükümlülüğü ve davranış ilkeleri

MADDE 39 – (1) Lisanslı büro, yetki alanı sınırları içerisinde, çalışmaya başladığı tarih itibariyle, kadastro teknik hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(2) Lisanslı mühendis, görevlerinin gerektirdiği itibar ve güveni hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla gösterir. Görevi ile ilgili olarak hiç kimseye haksız kazanç sağlayamaz. Kanun ve bu Yönetmelikte getirilen yükümlülükleri yerine getirmekten alıkoyan hiçbir yükümlülük altına giremez.Yapılan işlerin kayıt zorunluluğu

MADDE 40 –

(1) Lisanslı mühendisler, başvuruları ve yaptıkları işleri başvuru günü ve saati ile kayıt altına almak zorundadır.

(2) Lisanslı bürolar, malî mevzuat gereği tutacakları kayıt ve defterler dışında ayrıca;

a) Gelen evrak defteri,

b) Giden evrak defteri,

c) Kadastro teknik hizmetleri kayıt defteri,

ç) Sözleşme dosyası,

d) Personel dosyası,

e) Donanım dosyası,

f) Teftiş ve denetim defteri ve dosyası,

g) Sicil dosyası,

tutmak zorundadırlar.

(3) Bu madde kapsamında belirtilen defterlerin şekil, standart ve içeriği İdarece kullanılmakta olan kayıt ve defterlerden yararlanmak suretiyle belirlenir. Ayrıca bu defterler elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda tutulan defterler her yılın ilk haftası ciltlenerek arşivlenir.

(4) Tutulacak dosya ve defterler arşiv mevzuatı uyarınca saklanır.Bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması

MADDE 41 – (1) Lisanslı mühendislerin yerine getirmekte oldukları hizmet için gerekli olan bilgi ve belge talepleri, ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince karşılanır.Lisanslı büroların hizmet ücretleri

MADDE 42 – (1) Lisanslı büroların, kadastro teknik hizmetlerine yönelik ücret tarifeleri ilk kez belirleme dışında, her yıl Ocak ayının ilk haftası içerisinde İdare tarafından odanın da görüşü alınarak belirlenir ve ilan edilir. Lisanslı bürolar belirlenen ücret tarifesine göre ücret alırlar.

(2) Ücret tarifesinin belirlenmesinde; işin yapım maliyeti ve kâr marjı dikkate alınır. Ücret tarifesinin belirlenmesinde ulaşım giderleri dikkate alınmaz. Ulaşım için araç kullanılması gereken durumlarda, ulaşım aracı ilgilisince temin edilir.

(3) Lisanslı bürolar, yeni yıla ait hizmet ücretleri yayınlanıncaya kadar aldıkları ve yapacakları işler için mevcut ücret tarifesini uygular ve fiyat farkı almaz.

(4) Lisanslı büroların işi alma tarihleri sözleşme yaptıkları tarihtir.Çalışma saatleri zorunluluğu, adres bildirimi ve değişikliği

MADDE 43 – (1) Lisanslı büroların, resmî çalışma saatleri içerisinde hizmete açık bulundurulması zorunludur.

(2) Lisanslı mühendis, işyeri adresini ve değişikliğini ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde tescil ettirmek ve bildirmekle yükümlüdür.Tabela asma zorunluluğu

MADDE 44 – (1) Lisanslı bürolar, işyerinin bulunduğu binada ve kolaylıkla görülebilecek uygun bir yere, adı, soyadı ile verilen lisanstaki unvanını taşıyan bir tabelayı asmak zorundadır. Tabelaya yalnızca bu Yönetmelikte belirlenen işler yazılabilir.İş kabulü

MADDE 45 – (1) Lisanslı bürolar, görevleri kapsamındaki işleri kabul etmek ve hukukî ve teknik bir engel olmadıkça işlerin gereğini yerine getirmek zorundadır.

(2) Talep edilen işi, mevzuatına uygun olarak gecikmeye meydan vermeden zorunlu haller dışında hizmet ücretleri ile beraber yayınlanan azamî iş bitirme süreleri içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.Hizmetlerin yapım esasları

MADDE 46 – (1) Lisanslı bürolar, yerine getirdiği hizmetlerde, yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

(2) Ayrıca, lisanslı mühendis Odanın da katılımıyla İdarenin düzenleyeceği meslek içi eğitim, kurs ve seminerlere iki yıl içinde en az bir kez katılmak zorundadır.Sicillerin tutulması

MADDE 47 – (1) İdare, lisans verdiği her lisanslı mühendis için bir sicil dosyası oluşturur. Bu dosyada; lisans, sicil, yetki alanı, yemin ve adres bilgileri ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer belgeler bulundurulur. Ayrıca, lisanslı büronun denetim raporları ve sonuçlarını içeren denetim dosyası oluşturulur.Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi

MADDE 48 – (1) Lisanslı bürolar, çalışmaları sonucu üretecekleri bilgi ve belgeleri, kadastro müdürlüklerince uygulanan arşiv mevzuatı çerçevesinde arşivlemekle yükümlüdürler.

(2) Aplikasyon krokilerinin onaylı bir örneği her ayın beşine kadar kadastro müdürlüğüne verilir.Tip sözleşme ve matbu evraklar

MADDE 49 – (1) Lisanslı bürolar; hizmet verdikleri taşınmaz sahipleri veya vekilleri ile sözleşme yaparlar. Bunun için, içeriği İdare tarafından belirlenerek Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce bastırılan ya da İdarenin resmi internet sitesinden alınabilecek "Tip Sözleşme" yi kullanırlar. Bu konudaki uygulamalar İdare tarafından belirlenir.

(2) Lisanslı bürolarca kullanılacak diğer matbu evrakların şekil, standart ve içeriği, İdare tarafından belirlenir. Bu belgeler; şekil, standart ve içeriğine uygun olarak İdarenin sağladığı elektronik ortamda hazırlanarak kullanılabilir.

(3)İş sözleşmelerine ait bilgileri içerir EK-2 form doldurularak, aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında, kadastro müdürlüğü ve oda temsilciliğine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Disiplin ve Yasaklar

Denetim

MADDE 50 – (1) Lisanslı büro faaliyetlerinin denetimi, yılda en az bir kez, İdarenin görevlendireceği denetime yetkili kılınan personel tarafından yapılır.

(2) Denetimin kapsamı, büroların faaliyetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler ile mekân, personel, donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konulardır.

(3) Lisanslı büro personeli, denetim elemanının isteklerine uygun olarak bütün belge, defter ve dosyaları, evrak, senet ve makbuzları, her türlü mal ve eşyayı denetlenmesi amacıyla vermek, inceleme ve kontrollerini kolaylaştırmak zorundadır.

(4) Denetime tâbi olanlar, denetim elemanlarınca sorulan sözlü ve yazılı soruları yanıtlamakla yükümlüdür. Denetlenen büro yetkilisi, denetim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için denetim görevlilerine uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadır.

(5) Denetime ilişkin raporların tanzimi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında İdarece belirlenen esaslara uyulur.

(6) Denetimlerde tespit edilen hata, eksiklik ve olumsuzluklar lisans sahibine denetim elemanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Lisans sahibi bu eleştirilere ilişkin olarak belge ve gerekçeleri ile birlikte on beş gün içerisinde İdareye yazılı itirazda bulunabilir. İdare tarafından denetim raporu ile buna ilişkin lisanslı büronun itirazı birlikte değerlendirilerek karara bağlanır. Bu karar, gereği için denetlenen lisanslı büroya yazılı olarak bildirilir. Bu raporlarda belirtilen ve tenkit edilen hususlar hakkında gereğinin yapıldığına dair yazılı bilgi, 30 gün içerisinde lisanslı büro tarafından İdareye verilir. Daha sonra yapılacak denetimlerde önceki denetim raporlarının gereğinin yapılıp yapılmadığı da kontrol edilir.

(7) Denetim sonuçlarının ve itirazların İdarece değerlendirilmesi sonucunda, eksiklikler ve olumsuzlukların niteliği ve tekrarı durumlarına göre 51 inci maddede öngörülen uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezaları verilebilir.

(8) Tüm denetim sonuçları, lisans sahibince ve İdarece denetim dosyalarında saklanır.Denetime tabi hususlar ve uygulanacak disiplin cezaları

MADDE 51 – (1) İdare, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını 50 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler. İdarenin denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı verebileceği disiplin cezaları şunlardır:

Uyarma,
Kınama,
Lisansın geçici iptali, ç.Lisansın sürekli iptali.
(2) Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması,

b) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi ve/veya, hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi,

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması,

ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete hazır bulundurulmaması,

d) Tabelanın İdarenin belirlediği biçimde olmaması ve/veya asılı bulundurulmaması,

e) Asgari büro mekanı, asgarî donanım veya asgari personel bulundurma koşullarının sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması,

f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması,

g) İdarece düzenlenen eğitimlere katılınmaması,

h) Reklâm yasağına uyulmaması,(3) Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi,

b) İdare görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması,

c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunması,

ç) Kayıt dışı iş alması ve işlem yapması,

d) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranması,

e) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, hizmet binası içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge bulundurmak ve asmak,(4) Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine göre Lisanslı Mühendisin faaliyetlerinin 6 ay ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Lisansın geçici iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olanların lisansları bir yıl,

b) Kullanılmış teminatların öngörülen sürede tamamlanmaması veya teminatların öngörülen sürede yenilenmemesi durumunda lisansları teminatın yenilenmesine kadar,

c) Odaca verilen meslekten süreli men cezası almış olanların lisansları men süresi kadar,

ç) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, kendi veya üçüncü kişi/kişilere çıkar sağlayanların lisansları 1 ila 3 yıl,

d) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleyenlerin düzenledikleri belgenin mahiyetine göre lisansları 6 ay ila 2 yıl,

e) Lisanslı büro çalışma mekânlarında bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında işlem yapılması durumunda lisansları 1 yıl,

iptal edilir.(5) Lisansın sürekli iptali: Bir daha Lisanslı Mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere lisansının iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması,

b) Odaca verilen meslekten sürekli men cezası alınması,

c) Yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açması veya lisans hakkını devretmesi,

ç) Kontrol, denetim ve incelemeyi engellemek,(6) Uyarma ve kınama cezası suçlarından ceza almış Lisanslı mühendisler, aynı suçu tekrar işlemeleri halinde bir üst ceza ile cezalandırılırlar.(7) İdari para cezası: Lisanslı mühendise bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilmesidir. İdari para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a. Tutulması gerekli kayıt ve defterleri usulüne uygun tutulmaması,

b. Hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılmasında İdarece belirlenen usullere uyulmaması

c. Adres değişikliğinde İdareye bilgi verilmemesi,

ç. Hizmetle ilgili idarece belirlenen ücret tarifesine uyulmaması,

d. Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunulması,Disiplin işlemleri ve savunma hakkı

MADDE 52 –

(1) Lisanslı mühendisin veya lisanslı mühendis adına imza yetkisini devralanın savunması alınmadan bu Yönetmelikte belirtilen cezalar verilemez. Lisanslı mühendisten, hakkında isnat edilen eylemle ilgili tebliğ tarihten itibaren yedi günlük süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma isteminde, isnat edilen disiplin eylemi ayrıntılı olarak açıklanır. Savunması istenenler avukatı aracılığı ile savunma yapabilir. Aleyhine olan delilleri irdeleyip yanıtlamak ve lehine olan hususları ileri sürmek kapsamında soruşturma dosyası içeriği ve muhafaza altına alınmış delillerden İdarece uygun görülen belgeleri inceleyebilir, ilgili bütün tutanak ve belge örneklerini harçsız olarak alabilirler.

(3) 51 inci maddede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; altı ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(4) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

(5) Disiplin cezaları lisanslı Mühendisin sicil dosyasına işlenir Lisansın sürekli iptali cezasından başka bir disiplin cezası ile tecziye edilen Lisanslı mühendis uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra idareye başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.Yasaklar

MADDE 53 – (1) İdareden ayrılanlar, son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar.

(2) Lisanslı mühendisler, belirlenecek yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını devredemez.YEDİNCİ BÖLÜM

Mekân, Personel ve DonanımBüro mekânı

MADDE 54 –

(1) (Değişik:RG-11/5/2016-29709) Lisanslı büroların faaliyetlerini yürütecekleri mekânlar; yönetim birimi, teknik çalışma birimi, bekleme salonu, arşiv, depo, tuvalet ve lavabo bölümlerinden oluşan, çalışma şartlarına uygun, vatandaşların rahatça başvuruda bulunabilecekleri sıhhî bir mekân özelliği taşıyacak şekilde düzenlenir.

(2) Lisanslı büro çalışma mekânlarında, bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında iş yapılamaz.MADDE 55 –

(1) Lisanslı büroların, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, en az birer adet; elektronik takeometre, bilgisayar, yazıcı, bunların ek donanımları, bu Yönetmelik kapsamında yapacakları işlere ilişkin meslek alanı yazılım programları, teknik araç gereçleri ve telefon, faks gibi asgarî büro donanımlarını bulundurmaları gerekir.Bulundurulması zorunlu asgarî personel

MADDE 56 –

(1) Lisanslı bürolar, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, lisans sahibi dışında en az bir mühendis ve meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarında en az iki kişi çalıştırmakla yükümlüdür.

(2) Lisanslı büroda görev yapan personel, ihaleli işlerdeki personel listesinde gösterilemez ve lisanslı büro yetki alanı dışındaki işler ile bu Yönetmelikte belirtilen görevler dışında çalıştırılamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen çalıştırılması zorunlu olan personel sayısının artırılması veya azaltılması konularında karar vermeye İdare yetkilidir.Lisanslı bürolarda çalıştırılacak personelin niteliği

MADDE 57 –

(1) Lisanslı bürolarda çalışacak personelin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

c) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğini vermesi,

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan personel, lisanslı bürolarda çalıştırılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkisinin Devriİmza yetkisinin devri

MADDE 58 –

(1) Lisanslı mühendis, görevinde bulunamayacağı durumları belgelemek kaydıyla, imza yetkisini bir yıl içerisinde toplam otuz günü aşmamak şartıyla aynı büroda çalışan ve meslek alanında en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli mühendise devreder. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

(2) İmza yetkisinin devri lisans sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Onayın bir sureti, lisanslı büro dosyasına konulur; diğerleri, ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bu belgede, yetkili mühendisin adı, soyadı, unvanı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkinin kullanılacağı yer ve zaman belirtilir.

(3) Lisanslı mühendisin, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, belgeler imza yetkisi devredilen yetkili mühendis tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır.

(4) Lisans sahibi, gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir ve keyfiyeti ilgiliye yazılı olarak bildirir. Bu yazının örneği, üçüncü fıkrada belirtilen yerlere gönderilir.

(5) İmza yetkisi devrinden önce, yetki verilecek mühendisin 33 üncü madde uyarınca yemin işlemleri tamamlanır ve ilgili yerlere gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Lisansın İptal Edilmesi ve Lisanslı Mühendislerin Yer DeğiştirmesiLisansın iptal edilmesi

MADDE 59 –

(1) Lisans;

a) Lisans sahibinin iptal isteği,

b) Bu Yönetmelikte veya Kanunda belirtilen lisans alabilme şartlarından birinin kaybedilmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması,

c) 51 inci madde kapsamında sürekli iptal cezası verilmesi,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde geçerli ve kabul edilebilir özre dayanmaksızın lisans belgesinin teslim alınmaması, çalışmaya başlanmaması veya fiilen görevinin başında bulunmaması,

d) Lisans sahibinin ölümü

hallerinde İdarece iptal edilir.

(2) Lisansı iptal edilenler, arşiv belgelerini ilgili kadastro müdürlüğüne devreder.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentleri dışında lisansı iptal edilenler, yapılacak lisans sınavlarına giremezler.

Lisansın geçici veya sürekli iptalinde hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 60 –

(1) Lisansın geçici iptali durumunda, lisanslı büronun yetki sahasındaki kadastro teknik hizmetleri, İdarece yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı büro veya ilgili kadastro müdürlüğü tarafından yapılır. Lisansın sürekli iptali durumunda da, yetki sahasında yeni bir lisanslı büro kuruluncaya kadar kadastro teknik hizmetleri, İdarece yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı büro veya ilgili kadastro müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Geçici veya sürekli lisans iptallerinde İdare; kadastro teknik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından yetkilendirmeyi yaparak ilgili lisanslı büroya bildirir. Bu bildirim üzerine lisans sahibi yetkisini kullanır. Yetkili kılınan lisans sahibi; kadastro müdürlüğüne, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezine, valiliğe veya kaymakamlığa durumu bildirir.

(3) Lisansın sürekli iptali veya geçiş suretiyle bir yerin boşalması ya da işlem hacmindeki artış nedeniyle ilâve lisanslı büro açılması hallerinde, geçerli yedeklik hakları devam edenlere ve fiilen çalışan lisanslı mühendislere İdarece duyuruda bulunulur ve sınav başarı sıralamasına göre yerleştirmeler yapılır. Bu kişiler, bu Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde bürosunu kurar ve görevine başlar. Yerleştirilen lisanslı mühendis çalışmaya başladığında, o yer için verilmiş yetkilendirme başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(4)Tercih yapılmayan yerler için bu Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde İdarece yapılacak sınav ile yerleştirmeler yapılır.Lisanslı mühendislerin yer değiştirmesi

MADDE 61 – (1) Geçiş suretiyle lisanslı büro kurulacak yerler ve başvuruya dair aranacak şartlar, başvuruların kabul tarihinden en az on beş iş günü öncesinde İdarenin resmi internet sitesinde ilân edilir.

(2) Bulunduğu yerde en az iki yıl hizmet veren lisanslı mühendisler, Ek-3 deki Yer Değiştirme Talep Formu ile boşalan, boş kalan veya yeni kurulacak yere geçiş yapmak suretiyle lisanslı büro kurmak için başvurabilirler. Başvuru dilekçesinde geçiş için en fazla üç yer belirtilir ve başvurular İdare tarafından değerlendirilir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesinde sırasıyla sınav puanı, mühendislikte geçirilen hizmet süresi, sicil durumu ve lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi değerlendirilir.

(4) Başvurusu kabul edilen lisanslı mühendise, o yer lisansının verilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen işlem sırası izlenir. Lisans belge numarası korunmak ve yeni lisans belgesi yazılmak suretiyle Lisans belgesi ve yeni büro kaşesi İdarece verilir.

(5) Geçiş yapan lisanslı mühendisten boşalan yere, aynı usûl ile geçiş yapılabilir.ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son HükümlerYapılan işlerin izlenmesi ve yetkili birim

MADDE 62 –

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki;

a) Lisanslı büro dosyalarının tutulması ve arşivlenmesi,

b) Hizmet katılım payı, lisans belge ücreti, sınav ücreti, tazminat ve idarî para cezalarının izlenmesi,

c) Büro faaliyetlerinin denetimi sonucu düzenlenen raporların değerlendirilerek gereğinin tespiti, talimata bağlanması ve izlenmesi,

ç) Disiplin soruşturması sonuçlarının izlenmesi,

d) Eğitim programı ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi,

görevleri ile benzer iş ve işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığınca yürütülür.Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik ile; 5/5/2008 tarihli 26867 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Genelge, 16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve 05/05/2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince harita kadastro mühendisleri ve bürolarının lisans alma, kuruluş, faaliyet, denetim ve sorumlulukları ile bu işlerin planlanması, izlenmesi ve yürütülmesi kapsamında yapılacak uygulama çalışmalarının yapım ve kontrollerini bir standarda bağlamak ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.(2) Bu Genelge, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri ile Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarını kapsar.Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Genelge, 16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ile 05/05/2008 tarih 26867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Genelgede geçen;

a) Bölge müdürlüğü: Lisanslı büronun içinde bulunduğu il ve ilçenin yetki sahasından sorumlu bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,


b) Denetim elemanı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve bölge müdürlüğü denetim elemanlarını,


c) Genel müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,


ç) Gün: Takvim gününü,d) Hizmet grubu: Bu Genelgenin ek-1 deki Hizmet Bölgeleri tablosunda gösterilen il, merkez ilçeleri ve diğer ilçelerin bölgelerini,


e) İdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,


f) İlgili kadastro müdürlüğü: Lisanslı büronun yetki alanlarından sorumlu kadastro müdürlüğünü /müdürlüklerini,


g) İş bitirme süresi: Lisanslı mühendisin sözleşmeyi imzalayıp iş kabulünü yaptıktan sonra işi sonuçlandıracağı tarihe kadar geçen süreyi,


ğ) İş sahibi: Kadastro teknik hizmeti talebiyle lisanslı büroya başvuruda bulunan taşınmaz maliki veya yasal temsilcisini,h) Kanun: 16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu,


ı) Kadastro teknik hizmetleri: Tescile tabi olmayan aplikasyon, parselin veya bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi ile tescile tâbi olan, cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetleri,i) Lisans belgesi: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi olduğuna dair belgeyi,


j) Lisanslı büro: Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunu,


k) Lisanslı büro komisyonu: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Komisyonunu,


l) Lisanslı büro teknik personeli: Lisanslı Büroda çalışan mühendis ve meslek alanı ile ilgili teknisyen, tekniker unvanına sahip personeli,


m) Lisanslı mühendis: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisini,


n) Lisans sınavı: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Seçme ve Yerleştirme Sınavını,


o) Mühendis: Harita ve kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya yüksek mühendisini,


ö) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,p) Onaylı suret: Noter, Genel Müdürlük, bölge müdürlüğü veya yetkili kadastro müdürlüğü tarafından aslının aynı olduğuna dair onaylanmış belgeyi,


r) Yetkilendirilmiş denetim elemanı: Lisanslı büroları denetlemekle yetkilendirilmiş mühendis diplomasına sahip müdür ve kontrol mühendislerini,


s) Yetkili kadastro müdürlüğü: Lisanslı büronun idari yönden bağlı bulunduğu kadastro müdürlüğünü,


ş) Yönetmelik: 05/05/2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Yetki ve sorumluluk

MADDE 4 - (1) Lisanslı mühendis ve büroların yetki ve sorumlulukları;a) Lisanslı mühendis, Kanun’un 1 inci maddesi gereğince, kendi yetki alanındaki kadastro teknik hizmetlerinden, tescile tâbi olan işlemlerin yapımı ile tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolünde görevli ve yetkilidir.


b) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6 ncı maddesi (c) fıkrasına göre ceza kanunlarının uygulanmasında lisanslı mühendis kamu görevlisi sayılır.


c) Lisanslı mühendis, görevlerinin gerektirdiği itibar ve güveni hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla gösterir. Görevi ile ilgili olarak hiç kimseye haksız kazanç sağlayamaz. Mevzuatta getirilen yükümlülükleri yerine getirmekten alıkoyan hiçbir yükümlülük altına giremez.


ç) Lisanslı mühendis ve lisanslı büro teknik personeli, yaptıkları işler dolayısıyla öğrendikleri bilgileri ilgilisi dışındakilere açıklayamaz ve yaptıkları hizmet dışında kullanamazlar.d) Lisanslı bürolar, görevleri kapsamındaki işleri kabul etmek, hukukî ve teknik bir engel olmadıkça işlerin gereğini mevzuatına uygun ve iş bitirme süreleri içinde yerine getirmek zorundadır.


e) Lisanslı büroların iş ve işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde, bu zarar kusuru bulunanlara genel hükümler çerçevesinde tazmin ettirilir.


f) Lisanslı Bürolar, İdare tarafından yapılan inceleme ve denetimlerin gereğini yerine getirmek zorundadır.


İKİNCİ BÖLÜM

Lisans Belgesinin Verilmesi, İadesi, Kaybolması ve Teminatlar

Lisans belgesinin verilmesi

MADDE 5 - (1) Genel Müdürlük tarafından, lisanslı büro kurmaya hak kazananlara, yatırılması gereken teminat tutarı, ilgili banka ve hesap bilgileri ile birlikte tebliğ edilir. Lisanslı büro kurmaya hak kazanan mühendisin, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde;a) Sağlık raporu,


b) Erkek adayların askerlik hizmetini yaptığına veya ilişiğinin bulunmadığına dair belge,


c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,


ç) Oda tarafından meslekten geçici men, ihraç veya ihalelerden men cezası almamış olduğuna dair belge,d) O yıla ait güncellenmiş miktardaki teminatı bankaya yatırarak Genel Müdürlük adına bloke edildiğine dair belge,
ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurması ve hazırlanan lisans belgesini bedeli karşılığında zimmetle alması zorunludur.Lisans belgesinin iadesi

MADDE 6 - (1) Lisans belgesinin iptali halinde lisanslı mühendis, lisanslı mühendisin ölümü halinde mirasçıları lisans belgesini yetkili kadastro müdürlüğüne üç ay içinde teslim ederler. Teslim alınan lisans belgesi ivedilikle Genel Müdürlüğe gönderilir.Lisans belgesinin kaybolması veya yenilenmesi

MADDE 7 - (1) Lisans belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda, eski lisans belgesinin yerine geçmek üzere aynı lisans numaralı yeni bir lisans belgesi, Genel Müdürlük tarafından ücreti karşılığında düzenlenir. Yenilenmesi talep edilen lisans belgesinin aslı Genel Müdürlüğe iade edilir.

(2) Lisans belgesinin aslının kaybolması, yanması gibi iade edilemeyeceği durumlarda ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede kayıp/zayi ilanı verilir. İlan örneği ile yeni lisans belgesi talep edilir.

Teminat belgesi

MADDE 8 - (1) Lisans belgesi almaya hak kazananlar, Kanun’un 2 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde lisans belgesini almadan önce öngörülen teminat miktarını Genel Müdürlük adına banka nezdinde bloke ettirirler ve buna dair belgeyi Genel Müdürlüğe teslim ederler.(2) Bu belgede, lisanslı mühendisin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, lisanslı büro numarası, teminat miktarı ve Genel Müdürlük adına bloke edildiği hususları belirtilir.Teminat miktarları

MADDE 9 - (1) Lisans başvurularında, bulunulan yıl için güncellenmiş teminat miktarı esas alınır.(2) Teminat miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul ve Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının belirlenmesini müteakip, Genel Müdürlük tarafından güncellenerek her yılın ocak ayı içerisinde İdarenin internet sayfasında ilan edilir.Teminatların kullanılması

MADDE 10 - (1) Teminatlar Genel Müdürlüğün bilgisi ve talebi dışında kullandırılamaz, haciz ve iade edilemez.(2) Kanunun 5 inci maddesi kapsamında lisanslı büronun mali sorumluluk şartlarının oluşması durumunda, Genel Müdürlüğün talebi üzerine bu teminatlar kullanılır.Teminatların iadesi

MADDE 11 - (1) Herhangi bir sebeple lisansı iptal edilenlerin, varsa kesinti haricindeki iadeye konu edilebilecek teminatları, lisans sahibine veya mirasçılarına başvuruları halinde iade edilir.(2) Teminatın iade edilmesi için, İdarenin görevlendirdiği denetim elemanı veya yetkilendirilmiş denetim elemanı tarafından lisanslı büronun iş ve işlemleri en fazla üç aylık süre zarfında incelenerek evrak, defter, belge ve emanetleri bir tutanakla lisanslı mühendisin kendisine veya mirasçılarına devredilir. Düzenlenen tutanağın bir sureti Genel Müdürlüğe gönderilerek lisanslı mühendisin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olması halinde teminatı serbest bırakılır. Aksi takdirde zararı karşılayabilecek miktar alıkonularak, kesinti haricindeki teminat miktarı serbest bırakılır. Teminatın serbest bırakıldığı lisans sahibine veya mirasçısına bilgi verilir.Teminatların güncellenmesi

MADDE 12 - (1) Lisanslı mühendis tarafından; her yıl güncellenmiş teminat miktarı ilanda aksi belirtilmedikçe en geç otuz gün içinde, teminatların kullanımı durumunda kullanım tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teminat miktarları tamamlanarak yeni teminat belgesi yetkili kadastro müdürlüğüne teslim edilir.(2) Yetkili kadastro müdürlüğünün kontrolünü müteakip bölge müdürlüğü aracılığı ile yirmi gün içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.(3) Belirtilen süre içinde teminat miktarlarının tamamlanmaması durumunda, ilgili lisanslı mühendis hakkında disiplin hükümleri uygulanır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisanslı Büroların Kuruluşu, Çalışmaya Başlama ve Eğitim

Kuruluş

MADDE 13 - (1) Lisans belgesini alan lisanslı mühendis, kuruluş için yemin ederek, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işyerini kurar, büro tescilini yaptırır ve büro kaşesini alır.Yemin işlemleri

MADDE 14 - (1) Lisanslı mühendis, görevine fiilen başlamadan önce, lisanslı büronun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde; görevini doğru, tarafsız, bilim ve tekniğe uygun olarak yürüteceğine, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kurallarına aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder.(2) Mahkemece düzenlenen yemin tutanağının onaylı birer örneği; lisanslı büroda, yetkili kadastro müdürlüğünde, bölge müdürlüğünde ve Genel Müdürlükte tutulacak sicil dosyalarında muhafaza edilir.(3) Yetki devrinde bulunulacak mühendis için de aynı işlemler uygulanır.Lisanslı büro tescili

MADDE 15 - (1) İlgili mevzuat uyarınca lisanslı mühendis, göreve başlamadan önce Odaya büro tescilini yaptırır ve her yıl ocak ayı içinde yeniletir.

(2) Yenilenen tescil belgesinin onaylı bir örneği her yıl şubat ayı sonuna kadar dosyasında muhafaza edilmek üzere, yetkili kadastro müdürlüğüne teslim edilir.Lisanslı büro kaşesi

MADDE 16 - (1) Lisanslı büro kaşesinin alınması için;

a) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,


b) Mahkeme yemin tutanağı,


c) Büro tescil belgesinin Oda veya İdare tarafından onaylanmış örneği,


ç) Büro kaşe ücretinin yatırıldığına dair dekont,ile birlikte başvuru yapılması ve başvurunun Genel Müdürlüğe ulaşmasına müteakip bir hafta içinde lisanslı mühendise teslim edilir.

(2) Lisans belgesinin iptali halinde lisanslı mühendis, lisanslı mühendisin ölümü halinde mirasçıları lisanslı büro kaşesini bölge müdürlüğüne veya yetkili kadastro müdürlüğüne teslim ederler. Bölge müdürlüğü veya yetkili kadastro müdürlüklerince teslim alınan lisanslı büro kaşesi ivedilikle Genel Müdürlüğe gönderilir.

Lisanslı büro yerinin tespiti

MADDE 17 - (1) Lisanslı mühendis, belirlenecek yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını devredemez.

(2) Lisanslı büro, adını aldığı ilçede kurulur. Büyükşehir belediye sınırları içindeki lisanslı bürolar merkez ilçelerin herhangi birinde kurulabilir. Lisanslı büro yetki alanında birden fazla ilçe bulunması durumunda, yetkili olduğu her bir ilçede sadece talep almak üzere bir adet irtibat bürosu açılabilir.

(3) Lisanslı büro, bağımsız büro şeklinde olup, başka serbest mesleki faaliyet, lisanslı büro veya ticarethane ile iç içe olamaz ve ikametgâh olarak kullanılamaz.

(4) Lisanslı büroların, şehir merkezinde, ulaşımı kolay, herkes tarafından bilinen yerlerde kurulması esastır. Lisanslı bürolar bodrum katları gibi yerlerde kurulamaz. Yüksek katlı ve asansörlü binalarda veya iş merkezlerinde de lisanslı bürolar kurulabilir. Kadastro müdürlüklerine ve bankalara yakın yerlerde lisanslı büroların kurulması tercih edilmelidir.

(5) Lisanslı büroların adres değişikliği taleplerinde de yukarıdaki hükümler geçerlidir.

(6) Lisanslı bürolarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, sağlıklı ve uygun çalışma koşullarının sağlanması, lisanslı mühendisin sorumluluğundadır.

Lisanslı bürolara tabela asılması

MADDE 18 - (1) Lisanslı bürolarda kullanılacak tabelaların lisanslı büronun bulunduğu bina veya iş merkezinde kolayca görülebilecek uygun bir yere asılması zorunludur. Lisanslı bürolarda kullanılacak tabela standartları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.a) Tabelaların üzerinde yalnız “… Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu” ibaresi; lisanslı mühendisin adı, soyadı ve verilen lisanstaki unvanı yazılması zorunlu olup, yetkili olduğu kadastro teknik hizmetleri ile iletişim bilgisi yazılabilir.


b) Tabelalarda, yabancı dilde hiçbir harf ve sözcük kullanılamaz.


c) Tabelalarda, logo, resim gibi değişik hiçbir ibare kullanılamaz.


ç) Tabelalar, kırmızı zemin üzerine beyaz renkli yazı ile yazılır.d) Işıklı tabela kullanılamaz.


e) Tabelaların ebatları 75x150 cm veya 50x75 cm olmalıdır. Bu ebattaki tabelalarda harf ve rakamlar “Times New Roman” yazı tipinde büyük harflerle yazılır ve 25 cm’ den büyük olamaz.


f) Bina veya iş merkezi ile lisanslı büronun giriş kapısına asılacak tabela ebadı 15x30 cm olmalıdır. Tabelalardaki harf ve rakamlar “Times New Roman” yazı tipinde büyük harflerle yazılır ve 10 cm’ den büyük olamaz.


g) Lisanslı bürolarda en fazla 3 adet tabela kullanılabilir. Ana caddeden uzakta bulunan büroların en çok yüz metre uzağına, 40x50cm ebadında binanın yerini gösteren ayrı bir tabela daha kullanılabilir.


ğ) Lisanslı büro veya lisanslı mühendisin internet sayfası ve elektronik postasında da genel reklâm yasağına uyulması zorunludur.h) Bina dışında ve içinde duvarlara, panolara; Atatürk resmi, Türk bayrağı ve mesleki materyaller dışında herhangi bir şey asmak veya yapıştırmak yasaktır.


Lisanslı büroların kiralanması, düzenlenmesi ve giderleri

MADDE 19 - (1) Lisanslı büronun kira sözleşmesi, lisanslı büro adına lisanslı mühendis tarafından yapılır ve her türlü gideri lisanslı mühendise aittir.(2) Bürolar, hizmetlerin güvenli, sağlıklı ve uygun bir ortamda verilebileceği şekilde düzenlenmelidir.Lisanslı büroların bölümleri

MADDE 20 - (1) Lisanslı büro mekânı; yönetim, aktif çalışma ortamı, arşiv, depo, tuvalet ve lavabo bölümlerinden oluşan, çalışma şartlarına uygun, vatandaşların rahatça başvuruda bulunabilecekleri sıhhî, temiz bir mekân özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir.(2) Lisanslı büro çalışma mekânlarında, lisanslı mühendislerin yapacakları hizmetler dışında iş yapılamaz.Yönetim bölümü

MADDE 21 - (1) Lisanslı büroda lisanslı mühendisin bulunduğu bölümdür. Büro içerisinde ayrı bir oda olabileceği gibi aynı mahalde diğer bölümlerle irtibatlı ayrı bir bölüm de olabilir.(2) Lisans belgesi, yönetim bölümünde görülebilecek uygun bir yere asılmalıdır.Aktif çalışma ortamı

MADDE 22 - (1) Lisanslı büro faaliyetlerinin aktif olarak yerine getirildiği ve lisanslı büro personelinin bulunduğu bölümdür.(2) Bu bölümde yer alan servislerle, sekretarya ve bekleme bölümleri ayrı bir oda olarak veya paravanla ayrılarak düzenlenebilir. Aktif çalışma ortamı salon şeklinde olabileceği gibi, birkaç odanın bu amaca tahsis edilmesi ile de oluşturulabilir.(3) Bu bölümün uygun bir yerine, lisanslı büronun yetki sahasını gösteren bir harita, lisanslı büro tarafından yapılan işlemlere ait liste ve bilgilendirme yazısı, yetki alanında yer alan tapu ve kadastro müdürlüklerinin irtibat telefonları ve kadastro teknik hizmetleri ücret tarifesi ile birlikte iş yerinde uygulanan asgari ücret, vergi levhası, işyeri ruhsatı, çalışma saatleri ve personel isim listesini belirten ayrı ayrı levhalar asılır.

Arşiv

MADDE 23 - (1) Lisanslı büro evrak ve defterinden mevzuatın tespit ettiği süreler sonuna kadar saklanması öngörülen teknik ve hukuki tüm belgelerin saklandığı bölümdür. Bu bölümde; nem, güvenlik ve yangına ilişkin önlemlerin alınması zorunludur.Depo

MADDE 24 - (1) Lisanslı büroya ait donanım, demirbaş gibi malzemelerin konulduğu bölümdür. Bu bölüm müstakil olabileceği gibi, ayrı bir bölüm olarak düzenlenmesi koşulu ile arşiv ile birlikte de düzenlenebilir.Tuvalet ve lavabo

MADDE 25 - (1) Tuvalet ve lavabonun bulunduğu bölümdür. Lisanslı büronun iş merkezlerinde olması ve gerekli hijyenik şartların sağlanması halinde, iş merkezinin ortak kullanımlı tuvalet ve lavabosunun kullanılması da mümkündür.Asgari donanım

MADDE 26 - (1) Lisanslı büroların, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için en az birer adet; elektronik takeometre, bilgisayar, yazıcı, bunların ek donanımları, yönetmelik kapsamında yapacakları işlere ilişkin mesleki yazılım programları, teknik araç ve gereçleri ile telefon, faks gibi asgari büro donanımlarını bulundurmaları gerekir.

(2) Lisanslı bürolar faaliyetlerini aksatmadan ve sağlıklı sürdürebilmek için asgari donanımların bakımlarını ve teknolojik gelişmelere uyumluluklarını sağlarlar.

(3) Elektronik takeometre gibi ölçüm aletlerinin, en az iki yılda bir periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yaptırılması zorunludur.Asgari personel

MADDE 27 - (1) Lisanslı bürolar, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, lisanslı mühendis dışında en az bir mühendis ve meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarında en az iki kişi çalıştırmakla yükümlüdür.(2) Lisanslı büroda görev yapan personel, ihaleli işlerdeki personel listesinde gösterilemez ve lisanslı büro yetki alanı dışındaki işler ile kadastro teknik hizmetleri dışında ki görev ve hizmetlerde çalıştırılamaz.Lisanslı bürolarda çalıştırılacak personelin niteliği

MADDE 28 - (1) Lisanslı bürolarda çalışacak teknik personelden;

a) Mühendisin; Harita-Kadastro, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri mühendisi veya yüksek mühendisi olması ve Odaya kayıtlı olması,
b) Tekniker / Teknisyen; Harita ve Kadastro meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarına sahip olması,
gerekir.

(2) Lisanslı büroda çalışan tüm personelin mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının yerine getirilmesinden lisanslı mühendis sorumludur.

(3) Lisanslı büro teknik personeline ait,

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,
b) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
c) Sağlık raporu,
ç) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) Sosyal Güvenlik Kurumu giriş belgesi,
e) Mühendis için, başvuru yılı içinde düzenlenmiş Oda üye sicil kayıt belgesi,
ayrı ayrı dosya halinde düzenlenir.

Mekân, personel, donanım

MADDE 29 - (1) Lisanslı mühendis, çalışmaya başlamadan önce büro mekânı, teknik personel için hazırlanan ayrı ayrı dosya, asgari donanım ve yazılımlara ilişkin bilgi ve belgeleri dosya halinde yetkili kadastro müdürlüğüne sunar.

(2) Hazırlanan dosyada,

a) Büro mekanı kiralık ise kira sözleşmesi, mülk ise tapu sureti,
b) Personel için ayrı ayrı hazırlanan kişisel dosyalar,
c) Donanımlarla ilgili faturalar ve cihaz seri numaraları,
ç) Yazılımlarla ilgili faturalar bulunacaktır.

(3) Lisanslı büro teknik personelinin değişmesi durumunda; lisans sahibince 28 inci madde hükmünü sağlayan yeni lisanslı büro teknik personeli, en geç 20 gün içinde istihdam edilerek işe başlatılır. Yapılan değişiklik gerekçesi ile birlikte yedi gün içinde, değişen personel bilgilerini içeren dosya ile yetkili kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.Çalışmaya başlama

MADDE 30 - (1) Lisanslı mühendis, lisans belgesini aldığı tarihten itibaren üç ay içinde çalışmaya başlamak zorundadır. Bu sürede çalışmaya başlamayanların lisans belgesi iptal edilir.(2) Lisanslı mühendis çalışmaya başladığını ve işyeri adresini bir yazıyla mülkî amirliklere, yetkili/ilgili kadastro müdürlüklerine, oda temsilciliğine bildirir. Lisanslı büronun çalışmaya başladığına dair yazı yetkili kadastro müdürlüğü tarafından bölge müdürlüğü kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir.(3) Lisanslı büro kurulan yerin belirlenmiş yetki sınırı içerisinde, büronun çalışmaya başladığı tarihten itibaren, kadastro teknik hizmetleri bu bürolarca yapılır. Lisanslı büroların adresleri ve kadastro teknik hizmetlerinin lisanslı bürolarca yapılacağına dair duyuru, yetkili/ilgili kadastro müdürlüğünün vatandaşın görebileceği uygun yerinde ilan edilir.Çalışma saatleri

MADDE 31 - (1) Lisanslı büroların resmi çalışma saatleri içinde hizmete açık bulundurulması zorunludur.Eğitim

MADDE 32 - (1) Lisanslı mühendislere iki hafta süreli zorunlu ve ücretli eğitim verilir. Lisanslı mühendislere bir hafta süreli ve ek-7 deki eğitim programına uygun eğitim Genel Müdürlükçe, çalışmaya başlanan ilk hafta da uygulamalı eğitim yetkili kadastro müdürlüğünce verilir.

(2) Her yıl Ekim-Kasım-Aralık aylarında Odanın görüşü alınarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek iki günlük ücretli eğitimlere, lisanslı mühendis ve lisanslı büro teknik personelinin iki yıl içinde en az bir kez katılmaları zorunludur.

(3) Meslek içi eğitime katılacak lisanslı mühendis ve teknik personel, otuz gün önce Genel Müdürlüğün ve Odanın elektronik sayfalarında yapılacak duyuruya göre başvuruda bulunur.

(4) Eğitime katılanlara iki yıllık sertifikalar verilir. Süresi dolan eğitim sertifikaları yenilenmedikçe bu personel lisanslı büroda çalıştırılamaz.

(5) Yetkilendirilmiş denetim elemanları denetim yetkilerini kullanabilmeleri için en az üç günlük eğitime tabi tutulur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İmza Yetkisi Devri ve Lisansın Geçici veya Sürekli İptalinde Hizmetlerin Yürütülmesi

İmza yetkisi devri

MADDE 33 - (1) İmza yetkisi devri yapılacak mühendisin;

a) Aynı büroda çalışması,
b) Kamu ya da özel sektörde en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyim sahibi olduğunun belgelenmesi,
c) Odaya kayıtlı olması,
gerekir. Bu şartları sağladığına dair belgeler yetkili kadastro müdürlüğünün uygun görüşüne sunulur, azami üç günlük süre zarfında uygun görüşe müteakip yedi gün içinde imza sirküleri ve yemin tutanağı iletilir.

(2) Lisanslı mühendis, diğer meslekî faaliyetlerinden dolayı görevinde bulunamayacağını belgelemek veya izin talebini beyan etmek kaydıyla bir yıl içerisinde toplam altmış günü aşmamak ve kesintisiz olarak en fazla bir ayı geçmemek üzere imza yetkisini devredebilir.

(3) Lisanslı mühendis; hastalık, evlilik, doğum, tutukluluk, gözaltı ve yakınlarının ölümü gibi nedenlerle görevi başında bulunamayacağı durumları belgelemesi veya beyan etmesi kaydıyla imza yetkisini devredebilir. Bu suretle yetkilendirilen mühendis yetkisini başka birine devredemez. Burada geçen süre, ikinci fıkradaki altmış gün içerisinde değerlendirilecektir. Lisanslı mühendisin, uzun süreli bir tedavi ihtiyaç gösteren hastalığa yakalandığını heyet raporuyla belgelemesi kaydıyla en fazla 18 aya kadar imza yetkisi devrinde bulunabilir ve bu süreler izin sürelerine dâhil edilmez.

(4) Lisanslı mühendis tarafından yetki devredilmesi durumunda ek-3 deki Yetki Devri Belgesi doldurulur. Belgenin bir nüshası sicil dosyasında muhafaza edilerek, diğer nüshalar, yetkili mühendise, oda temsilciliğine ve yetkili kadastro müdürlüğüne iletilir. Yetkili kadastro müdürlüğünce de bu belge arşivlenerek yetki devrinin başlangıç ve bitim süreleri takip edilir.

(5) Lisanslı mühendisin, yetki devrinde bulunduğu zamanlarda, belgeler imza yetkisi devredilen yetkili mühendis tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır.

(6) Lisanslı mühendis ile imza yetkisi devredilen mühendis iş ve işlemlerden müşterek ve müteselsilen sorumludur.

(7) Lisanslı mühendis, gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir. Yetki devrinin yarıda kesilmesi durumunda, yetki devredilen mühendise, yetkili kadastro müdürlüğüne, oda temsilciliğine bilgi verilir.

(8) Lisanslı mühendis; tutukluluk, hastalık gibi mücbir sebeplerin uzun süreli olması halinde çalışamayacağı süreleri belgeleriyle birlikte yetkili kadastro müdürlüğüne bildirir. Belgeler yetkili kadastro müdürlüğü tarafından bölge müdürlüğü aracılığıyla lisanslı büro komisyonunun uygun görüşüne sunulmak üzere Genel Müdürlüğe iletilir. Lisanslı büro komisyonunca mücbir sebebin uygun bulunması halinde söz konusu yetki bölgesine en yakın lisanslı büronun görevlendirilmesi bölge müdürlüğü tarafından yapılır.

Lisansın geçici veya sürekli iptalinde hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 34 - (1) Lisansın geçici iptalinde iptal süresi kadar, sürekli iptalinde yetki sahasında yeni bir lisanslı büro kuruluncaya kadar, kadastro teknik hizmetleri bölge müdürlüğü tarafından o yere en yakın lisanslı büro yetkilendirmek suretiyle yapılır. Yapılan yetkilendirme, lisanslı mühendis tarafından mülkî amirliklere ve oda temsilciliğine, bölge müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük ve ilgili/yetkili kadastro müdürlüklerine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sözleşme, İş Yapımı ve Kontrol

Sözleşme

MADDE 35 - (1) Lisanslı mühendis ile iş sahibi arasında kadastro teknik hizmetlerinin karşılanması için ek-5 deki sözleşme karşılıklı olarak imzalanır.(2) Lisanslı mühendis tarafından, iş sahibince talep edilen işlemin niteliğine göre başvurusu mevzuata uygun olarak alınır, işleme fen kayıt numarası verilir. Oda’nın ve İdarenin internet sayfasından ücretsiz olarak sağlanan dört nüsha tip sözleşme doldurularak iş sahibi ile karşılıklı imzalanır. Sözleşmenin bir kopyası iş sahibine verilir, bir kopyası lisanslı büroda arşivlenir. Sözleşmenin birer örneği, iptal edilen sözleşmelerde dahil olmak üzere, aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında, liste ekinde kadastro müdürlüğüne ve Oda temsilciliğine gönderilir.(3) Birden fazla lisanslı büronun bulunduğu yerlerde, büroların iş yüklerinin eşit dağılımını sağlamak amacıyla resmi kurum ve kuruluşların talepleri haricinde, bir lisanslı büroda aynı anda devam eden, tescile konu olmayan işlerden beş, tescile konu olanlardan on adetten fazla iş alınamaz.İş Süreleri

MADDE 36 - (1) Lisanslı bürolar, zorunlu haller dışında gecikmeye meydan vermeden mevzuatına uygun olarak talep edilen işleri talep sırasına göre, en fazla on gün içinde sonuçlandırmak zorundadırlar.(2) Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalardan kaynaklanan süre uzamaları bu süreye dâhil değildir.(3) Süresi içinde tamamlanmayan işler için lisanslı mühendis tarafından hazırlanan ve gecikme sebebini açıklayan bir rapor düzenlenir ve iş sahibine bildirilir. Ayrıca dosyasında muhafaza edilir.Ücretler

MADDE 37 - (1) Hizmet ücretleri Oda’nın görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından her yıl ocak ayı içerisinde güncellenerek yayınlanır. Lisanslı büro, yeni yıla ait hizmet ücretleri yayınlanıncaya kadar sözleşme tarihi esas olmak üzere anlaşma sağlanmış işler için mevcut ücret tarifesini uygular ve iş sahibinden fiyat farkı talep edemez.

(2) Hizmet ücreti sözleşmenin imzalanması esnasında iş sahibi tarafından ödenir.

(3) Hizmetin karşılanması için taşınmaz mahalline gitmek üzere araç temini veya ulaşım gideri iş sahibine aittir.

Evrakların temini

MADDE 38 - (1) Kullanılacak bilgi ve belgeler döner sermaye ücreti karşılığında ilgili kadastro müdürlüğü/tapu sicil müdürlüğünden temin edilir. Bu hizmet İdare birimleri tarafından iki gün içerisinde karşılanır.

(2) Lisanslı büro teknik personeli yetki alanı ile ilgili bilgi ve belgeleri ücretsiz olarak inceleyebilirler.

(3)Sözleşme kapsamında yapılacak hizmetin karşılanması sırasında; resmi kurumlarca istenilebilecek tapu senedi, yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı), proje, yetki belgesi ve benzeri evrakların ücretleri iş sahibi tarafından karşılanarak temin edilir, bu belgelerin temin edilmesindeki tüm sorumluluk iş sahibine aittir.(4)Yapılacak kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, pul giderleri, döner sermaye ücretleri, onay giderleri, kontrollük ücretleri iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.İş yapımı ve kontrol

MADDE 39 - (1) Teknik hizmetlerin yerine getirilmesinde Genel Müdürlük mevzuatına uyulur.

(2) Kadastro teknik hizmetinin yapımı sırasında karşılaşılan teknik hatalar ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı iletilir. İlgili kadastro müdürlüğü tarafından müracaat üç gün içinde incelenip, hata varsa düzeltilerek işlemin sonuçlandırılması için lisanslı büroya yazılı olarak bildirilir.

(3) Aplikasyon krokisinin bir sureti iş sahibine, “Aplikasyon belgesini aldım” imzası karşılığında verilir. Bir sureti de aylık olarak izleyen ayın beşine kadar liste ekinde ilgili/yetkili kadastro müdürlüğüne iletilir.

(4) Lisanslı büro tarafından tescile tabi işler için mevzuatına uygun olarak hazırlanan dosya, kontrol için yetkili/ilgili kadastro müdürlüğüne sunulur. Kadastro müdürlüğünün en fazla yedi gün içinde kontrolü sonrası uygun görülmesi halinde tescil için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

(5) Kontrol için ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilen ve iş sahibine verilen belgelerin birer nüshası lisanslı büroda arşivlenir.

Sözleşmenin iptali

MADDE 40 - (1) Sözleşmeye bağlanmış işlerde, tarafların karşılıklı rızaları veya taraflardan kaynaklanmayan nedenlerin tespiti durumunda sözleşme iptal edilebilir. İptal gerekçeleri belirtilerek taraflarca iptal edilen sözleşmenin arkasına tutanak düzenlenir. Sözleşme belgesinin üzerine “İptal Edilmiştir” şerhi düşülerek iptal edilen sözleşme suretleri, dosyasında muhafaza edilir.

(2) Ücretin süresi içinde ödenmemesi, başvuru belgelerinin sağlıklı veya güvenilir olmaması, işin teknik nedenlerle yapılamaması gibi gerekçeler lisanslı mühendise, lisanslı mühendisin de işi süresi içinde yapmaması iş sahibine sözleşme iptalinde hak verir.

(3) Sözleşme gereği yapılacak işleme ait teknik yönden ihtilaf olması halinde, ihtilaf yetkili kadastro müdürlüğünce taraflardan birinin müracaatı halinde incelenir ve karara bağlanır.

(4) Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Denetim
MADDE 41 - (1) Denetim elemanı ve yetkilendirilmiş denetim elemanı;

a) Lisanslı büroların, ilgili mevzuatta belirtilen amaçlara göre çalışmaları gerçekleştirme durumunu, performans ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi ile mesleki etik kurallarına uyulup uyulmadığını,


b) Mevzuatta yer alan defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını,


c) Büro mekânının mevzuatta belirtildiği şekilde düzenlenip düzenlenmediğini,


ç) Yapılan işlemlerde mevzuatta belirtilen esaslara uyulup uyulmadığını,d) Asgari personel ve donanım şartlarının sağlanıp sağlanmadığını,


e) Arşivin düzenli olup olmadığını,


f) İş ücretlerine ve sürelerine uyulup uyulmadığını,


g) Çalışma saatlerine uyulup uyulmadığını,


ğ) Tabela ve reklâm yasağı kurallarına uyulup uyulmadığını,h) Lisanslı büro hakkında yapılan şikâyet ve ihbarlarını,
incelemek ve denetlemek yetkilerine sahiptir.

(2) Denetim ve incelemeler, bölge müdürlüğü denetim elemanları ile yetkilendirilmiş denetim elemanları tarafından yapılır.

(3) 6235 sayılı TMMOB Kanunu hükümleri uyarınca gerekli denetimler Oda tarafından yapılır.

Denetim ve görevlendirmeleri

MADDE 42 - (1) Denetim ve inceleme görevlendirmeleri yetkili kadastro müdürlüğü, bölge müdürlüğü veya Genel Müdürlük makamı tarafından yapılır.

(2) Lisanslı bürolar, denetim elemanları veya yetkilendirilmiş denetim elemanları tarafından yılda bir kez denetlenir. Şikâyet ve benzeri nedenlerle yapılacak incelemeler için ayrıca görevlendirme yapılabilir. İncelemeler, denetim süresine bağlı olmadan yapılır.

Denetime başlama

MADDE 43 - (1) Denetim elemanları ile yetkilendirilmiş denetim elemanları kendilerini tanıtarak, kimlik veya görev belgesi göstererek, inceleme ve denetim görevlerine başlarlar.

(2) Denetimin, denetlenen lisanslı büroda yürütülen hizmetleri aksatmadan yapılması esastır.

(3) Denetime başlanırken, bir önceki denetimde belirtilen hususların ve denetim ile ilgili verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediği incelenir, tamamlanmayan ve düzeltilmeyen konular denetim raporlarında belirtilerek sorumluları hakkında cezai ve disiplin işlemleri ilgili mevzuatınca yapılır.

(4) Denetim elemanları ile yetkilendirilmiş denetim elemanlarının harcırah ve yollukları döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Denetim defteri ve dosyası

MADDE 44 - (1) Lisanslı bürolarda denetim defteri ve dosyası bulunur. Denetimlere ait yazılar bu dosyada saklanır. Denetim defterinin, ciltlenmiş A-4 normunda, kapak üzerine lisans numarası ve lisanslı mühendisin adı ve soyadı yazılı, yüz sayfadan oluşan, her sayfası yetkili kadastro müdürlüğünce mühürlenmiş ve kaç sayfadan ibaret olduğu en arka sayfada belirtilerek onaylanmış olması gerekir. Denetim elemanları ile yetkilendirilmiş denetim elemanları denetim defterine, denetimin başlama ve bitiş tarihlerini, hangi tarihler arasındaki işlemler ile hangi konuları denetlediklerini yazarak imzalar.

(2) Denetim defteri ve dosyasının korunmasından lisanslı mühendis sorumludur. Lisanslı mühendis denetim defterlerini, denetim raporlarını ve bunlarla ilgili emirleri saklamak ve lisansın iptali veya yer değiştirme durumunda yetkili kadastro müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Denetim raporlarının gereği

MADDE 45 - (1) Raporların içeriğinde talimatlandırılması veya cezai bir hüküm önerilmiş ise gereği için Genel Müdürlüğe, bu hususları içermiyorsa yetkili kadastro müdürlüğüne verilir. Denetim raporlarının gereğinin yerine getirilip getirilmediği, yetkili kadastro müdürlüğünce takip edilir ve talimatı veren makama bildirilir.İnceleme ve disiplin işlemleri

MADDE 46 - (1) Lisanslı mühendislerin her türlü disiplin işlemleri lisanslı büro komisyonu tarafından yerine getirilir. Lisanslı mühendisin veya lisanslı mühendis adına imza yetkisini devralan mühendisin denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler ile hakkında yapılan şikayet ve ihbarlar sonucu yapılan incelemelerde önerilen cezalarla ilgili savunma alınmadan ceza verilemez. Lisanslı mühendisten, hakkında isnat edilen suçla ilgili tebliğ tarihinden itibaren en az yedi günlük süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.İnceleme gerektiren hususlar ve uygulanacak cezalar

MADDE 47 - (1) İdare, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının kuruluş, donanım ve faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler. İdarenin denetim sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı verebileceği disiplin cezaları şunlardır:a) Uyarma,


b) Kınama,


c) Lisansın geçici iptali,


ç) Lisansın sürekli iptali,(2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması,


b) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi,


c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması,


ç) Çalışma saatleri içerisinde bürosunun hizmete hazır bulundurulmaması,d) İdarenin bilgisi dâhilinde kullanılmış teminatların öngörülen sürede tamamlanmaması,


e) Reklâm yasağına uyulmaması,


f) Adres değişikliğinde İdareye bilgi verilmemesi,


g) Tabela asılı bulundurulmaması,


ğ) Hizmet ücretlerinin uygulanmasına dair esaslara uyulmaması,h) Asgarî donanım veya personel bulundurma koşullarının sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması,


ı) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması,i) Tutulması gerekli kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulmaması,


j) İdarece düzenlenen eğitim seminerlerine katılmaması.


(3) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:a) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmamasından dolayı hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi,


b) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması,


c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunması,


ç) İdarece verilmiş para cezasını zamanında ödemeyerek, hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olunması,d) Kayıt dışı iş alması ve işlem yapması,


e) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranması,


f) Mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması esaslarına uyulmaması,


g) Yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açması veya lisans hakkını devretmesi.


(4) Lisansın geçici iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olanların lisansları bir yıl,


b) Odaca verilen meslekten süreli men cezası almış olanların lisansları men süresi kadar iptal edilir.


(5) Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:a) İki defa geçici lisans iptali cezası alınması,


b) Odaca verilen meslekten sürekli men cezası alınması.


(6) Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında idarî para cezasının verilmesini gerektiren hallerde, Kanunun 10 uncu maddesi hükmü uygulanır.Yasaklar

MADDE 48 - (1) İdareden ayrılan mühendisler, son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar.(2) Lisanslı mühendisler, iş elde etmek için reklâm sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela ve basılı kâğıtlarında lisans ile belirlenen unvan dışında başka sıfat kullanamazlar.(3) Yetkisi olmayanlar, lisanslı büro ve lisanslı mühendis unvanlarını veya bu unvan ve kavramları çağrıştıracak her türlü unvan, ibare, işaret ve amblem kullanamazlar. Buna aykırı davranışta bulunanlar hakkında, İdare veya Oda tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yer Değişiklik İlkeleri ve Yedeklik

Yer değiştirme

MADDE 49 - (1) Lisansın iptal edilmesi, geçiş suretiyle bir yerin boşalması veya yeni lisanslı büro açılması hallerinde, bu yerlere lisans sınavı açılmadan önce lisanslı mühendis ataması yapılır.(2) Geçiş suretiyle lisanslı büro kurulacak yerler ve başvuruya dair aranacak şartlar, başvuruların kabul tarihinden en az onbeş gün önce İdarenin ve Odanın internet sayfasında ilân edilir.(3) Aynı yerde en az üç yıl hizmet veren ve boşalan veya yeni kurulacak yere geçiş yapmak için yer değişiklik talebi olan lisanslı mühendis, ek-4 deki Atama ve Yer Değiştirme Talep Formu ile Ocak ve Temmuz ayları içinde Genel Müdürlüğe başvuruda bulunabilir. Başvurular, öncelikle lisanslı mühendis olarak görev yapılan hizmet grubu, hizmet süresi, sicil durumu, mühendislik hizmet süresi dikkate alınarak lisanslı büro komisyonu tarafından değerlendirilir. Sonuçları otuz gün içinde ilan edilir. Geçiş yapan lisanslı mühendisten boşalan yere, aynı usul ile geçiş yapılır. Lisanslı büro komisyonu tarafından zorunlu hallerde bu dönemler dışında da aynı usulle atama yapılabilir.(4) Başvurusu kabul edilen lisanslı mühendise lisans belge numarası korunarak yeni lisans belgesi ve büro kaşesi verilir.(5) Geçiş için başvuru olmadığı takdirde yedeklik hakları devam edenlere duyuruda bulunulur, bu durumda yedeklerin yerleştirilmesindeki hükümler uygulanır. Yedek bulunmaması veya yedeklerden başvuru olmaması halinde en geç bir yıl içerisinde İdarece yeni bir sınav açılır.Yedeklik

MADDE 50 - (1) Lisans sınavında başarılı sayılanlardan yedekte kalanlar sınav başarı puanı esasına göre değerlendirilir. Puanların eşitliği halinde; Mesleki Deneyim Değerlendirme Formundaki değerlendirme kriterlerinden sırasıyla, kadastroya yönelik yaptığı görev ve işler, hizmet süresi, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi puanları fazla olanlar dikkate alınarak sıralanır. Sıralamada yer alanlar, sınav başarı puanlarının duyuru tarihinden itibaren üç yıl içinde, Genel Müdürlükçe ilân edilen lisanslı bürolar için onbeş gün içerisinde ek-4 deki Atama ve Yer Değiştirme Talep Formu ile lisans başvurusunda bulunabilir.(2) Başvurular, öncelikle sınav başarı puanına göre, puanların eşitliği halinde ise Mesleki Deneyim Değerlendirme Formundaki değerlendirme kriterlerinden sırasıyla; kadastroya yönelik yaptığı görev ve işler, hizmet süresi, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi puanları fazla olanlar dikkate alınarak lisanslı büro komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar otuz gün içinde ilan edilir.(3) Yaş sınırı nedeniyle boşalacak yerlerin ilanı altı ay öncesinden yapılır ve alınacak başvuru ve yapılacak atamalarda bu madde hükümlerine uyulur.(4) Yedekte olanlara, yedeklik sırasına göre lisans verilmesi durumunda yedeklik hakları düşer.(5) Yedekte olanlar, adres değişikliklerini Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Genel Müdürlükçe yapılacak tebligatlar bu adrese yapılır. Bu adrese yapılan tebligat, geçerli tebligat sayılır.(6) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde lisans belgesinin zimmetle alınmadığı durumlarda boş kalan yerler için, yedeklerin yerleştirilmesindeki hükümler uygulanır.(7) Yedek bulunmaması veya yedeklerden başvuru olmaması halinde en geç bir yıl içerisinde Genel Müdürlük tarafından yeni bir sınav yapılır.SEKİZİNCİ BÖLÜM

Arşiv ve Yürürlük

Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi

MADDE 51 - (1) Lisanslı bürolar, çalışmaları sonucu üretecekleri teknik bilgi ve belgeleri mevzuat hükümleri çerçevesinde arşivlemekle yükümlüdürler, ayrıca elektronik ortamda arşiv tutulabilir.(2) Lisansı iptal edilenler arşiv belgelerini, teminatın iadesi için yapılan üç aylık inceleme bitiminde yetkili kadastro müdürlüğüne tutanakla devretmek zorundadırlar.Tutulacak kayıt ve defterler

MADDE 52 - (1) Tutulacak dosya ve defterler arşiv mevzuatına göre saklanır. Mali mevzuat gereği tutulacak kayıt ve defterler ile standartları aşağıda verilen dosya ve defterler tutulur.(2) Gelen evrak defteri, giden evrak defteri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Evrak ve Dosya Yönergesi’ ne uygun olarak tutulur.(3) Kadastro teknik hizmetleri kayıt defteri ( Fen kayıt defteri) mevzuata uygun olarak tutulur.(4) Sözleşme dosyasında; tip sözleşmeler, işleme verilen fen kayıt numarasına ve yıla göre arşivlenir.(5) Personel dosyasında; personelle ilgili evrakların birer nüshası ve eğitim sertifikaları arşivlenir.(6) Donanım dosyasında, donanıma ait faturalar, bakım belgeleri, kalibrasyon belgeleri arşivlenir.(7) Denetim dosyasında, denetim ve incelemelerle ilgili her türlü yazışma ve raporlar bulunur. Denetim defteri süresiz, dosyası on yıl süreyle saklanır.(8) Sicil dosyasında; Lisans belgesi onaylı sureti, mahkeme yemin tutanağı, Oda tescil belgesi, imza sirküleri, adres beyanı, yetki devrine ait mahkeme yemin tutanağı, imza sirküleri, yetkili kadastro müdürlüğünün onay yazısı, yetki devir belgesi, ekleri ve disiplin işlemleri arşivlenir.Genelgenin yürürlüğü ve uygulanması

MADDE 53 - (1) Genelge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

✓ İrtifak Hakkı Tesisi
✓ İrtifak Hakkı Terkini
✓ Birleştirme (Tevhit) İşlemi Nasıl Yapılır
✓ Aplikasyon İşlemi
✓ Yol Aplikasyonu İşlemi
✓ Parselin Yerinde Gösterilmesi İşlemi
✓ Hatalı Blok Numarası Düzeltmesi
✓ Aile Konutu Şerhi İşlemi
✓ Hatalı Bağımsız Bölüm Numarası Düzeltmesi
✓ Bağımsız Bölüm Yer Gösterme İşlemi
✓ Parselin Yapılı Hale Getirilmesi
✓ Yapılı Parselin Yapısız Hale Getirilmesi
✓ Zirai Cins Değişikliği İşlemi

DÜZCE LİHKAB işlemleriniz için online başvurabilirsiniz.

Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi ve Röperli Kroki.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

LİHKAB Online Başvuru
Düzce Haritası

Lihkab İle İlgili Her Türlü Konuda Hizmetinizdeyiz

624 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Bürosu olarak Düzce İli tüm ilçe sınırları içerisinde Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi Hasan GÜNDEN sorumluluğunda olup Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlerinizin yapılması için sizlerin hizmetinizdeyiz. Bize ulaşmak için iletişim bilgilerimizden irtibata geçebilirsiniz.

HİZMET BÖLGEMİZ

Düzce Lihkap Bürosu
Düzce Lihkab

Düzce ili sınırları içerisinde Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

Akçakoca Lihkap Bürosu
Akçakoca Lihkab

Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

Kaynaşlı Lihkap Bürosu
Kaynaşlı Lihkab

Kaynaşlı ilçesi sınırları içerisinde Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

Gölyaka Lihkap Bürosu
Gölyaka Lihkab

Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

Gümüşova Lihkap Bürosu
Gümüşova Lihkab

Gümüşova ilçesi sınırları içerisinde Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

Çilimli Lihkap Bürosu
Çilimli Lihkab

Çilimli ilçesi sınırları içerisinde Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

Yığılca Lihkap Bürosu
Yığılca Lihkab

Yığılca ilçesi sınırları içerisinde Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

Cumayeri Lihkap Bürosu
Cumayeri Lihkab

Cumayeri ilçesi sınırları içerisinde Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi, Röperli Kroki ve İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

Neden Bizi Seçmelisiniz?

" Konusunda uzman ekibimiz siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını yılların bize kazandırdığı tecrübe ve bölgenin en yeni ölçüm cihazlarıyla birleştirerek sizlere teslim ediyoruz... "

EKİBİMİZ

Hasan
GÜNDEN
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi
Hilal
GÜNDEN
Harita Kadastro Mühendisi
Recep Tayyip
GÜNDEN
Harita Teknisyeni
Taşkın
YALÇIN
Harita Teknisyeni

BİZE ULAŞIN

Adres

Burhaniye Mh. General Kazım Sk.
Erkon İş Merkezi N:5 D:11

Merkez/DÜZCE, PK 81010

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cumartesi

08.30 - 18.30

Pazar ve Resmi Tatiller

KAPALI

ETİKETLER

düzce lihkab, akçakoca lihkab, gümüşova lihkap, gölyaka lihkab, cumayeri lihkab, çilimli lihkab, konuralp lihkab, boğaziçi lihkab, beyköy lihkab, kaynaşlı lihkab, yığılca lihkab, düzcede lihkab, lisanslı lihkab, harita mühendisi, tapu kadastro mühendisi, aplikasyon, parsel yer gösterme, birleştirme, irtifak hakkı tesisi, irtifak hakkı terkini, cins değişikliği, hatalı bağımsız bölüm hatası düzeltme, hatalı blok düzeltmesi, röperli kroki, imar barışı, tevhit, düzce harita mühendisi, düzce tapu kadastro mühendisi, düzce aplikasyon, düzce parsel yer gösterme, düzce birleştirme, düzce irtifak hakkı tesisi, düzce irtifak hakkı terkini, düzce cins değişikliği, düzce hatalı bağımsız bölüm hatası düzeltme, düzce hatalı blok düzeltmesi, düzce röperli kroki, düzce imar barışı, düzce tevhit, düzce lihkab büroları, akçakoca lihkab büroları, gümüşova lihkap büroları, gölyaka lihkab büroları, cumayeri lihkab büroları, çilimli lihkab büroları, konuralp lihkab büroları, boğaziçi lihkab büroları, beyköy lihkab büroları,

Telif Hakkı © DÜZCE LİHKAB 624
Tasarım ve Seo : SERİ ÇÖZÜM